Tuotetarra-logo
      Sivukartta  
Navi_tyhjä
         
Etusivu> Tarjouspyyntö> Toimitusehdot
 
 

Huomiseksi
viivakooditarrat
varastollenne?
 
Tuotetarralta onnistuu.

 

TUOTETARRA 1.1.2012

 

TOIMITUSEHDOT

 1. Soveltamisala

  Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan toimittajaksi ja tilaajaa tai tarjouksen pyytäjää asiakkaaksi.

 2. Hyvä liiketapa

  Sekä toimittaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta.

 3. Tarjous ja sopimus

  Tarjouksen tulee ensisijaisesti olla kirjallinen. Asiakkaan toimittaman materiaalin tulee noudattaa toimittajan materiaalivaatimuksia, ellei toimittajan ja asiakkaan noudattamasta vakiintuneesta käytännöstä toisin johdu. Jos alkuperäismateriaali, oikovedokset tai lopullinen tuote toimitetaan asiakkaalta työn toimittajalle tai työn toimittajalta asiakkaalle digitaalisessa muodossa, tulee myös näiden materiaalien noudattaa toimittajan materiaalivaatimuksia.

  Tarjous on voimassa 30 päivää. Asiakkaan hyväksyvän vastauksen on oltava perillä toimittajalla mainitun ajan kuluessa. Tarjoukseen sisältyvä aikataulu ei ole toimittajaa sitova, jos tarjouspyynnön antamisen ja asiakkaan vastauksen välisenä aikana toimittaja tekee sopimuksen työstä, jota ei oltu otettu huomioon tarjousta annettaessa. Tällaisessa tapauksessa toimittajan tulee asiakkaalta vastauksen saatuaan ilman aiheetonta viivästystä ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden aikataulun sopimiseksi.

  Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja alkuperäiseen tarjoukseen, ei sido toimittajaa, vaan vastaus katsotaan asiakkaan vastatarjoukseksi. Jos tarjoukseen annetussa vastauksessa pyydetään muutoksia toimitettuun vedokseen, katsotaan se tarjouksen hyväksymiseksi. Toimittaja antaa tilauksen hyväksymisestä pyydettäessä vahvistuksen.

  Mikäli toimittajalta tilataan luonnoksia tai työnäytteitä, joita ei voida pitää tavanomaisen tarjouskäytännön mukaisina, on ne kohtuullisesti korvattava, vaikka asiakas ei tarjousta hyväksyisikään.

  Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Tilaussopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan ja toimittajan suostumusta.

  Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tulee ottaa määräys noudatettavasta irtisanomisajasta. Mikäli muuta ei ole sovittu, irtisanomisaika on kolme kuukautta.

 4. Alihankkijat

  Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, ellei sopimuksessa ole nimenomaan toisin sovittu. Toimittaja ei vapaudu virhevastuusta vetoamalla siihen, että virhe johtuu alihankkijasta.

 5. Hinta

  Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa.
  Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta, tai jos hinnasta ei ole sovittu, kauppahinta on toimittajan veloittama käypä hinta.

  Toimittajalla on oikeus tarkistaa hinta, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen sovittua toimituspäivää.

  Mikäli painotyötä ei ole aloitettu ja tarjouksen hyväksynnän jälkeen painotyö peruuntuu, on toimittajalla oikeus laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

  1. tehdystä suunnittelu-, valmistelu- ja aineistotyöstä,
  2. asiakkaan vaatimista muutoksista ja korjauksista aineistoon,
  3. asiakkaan vaatimista vedoksista, paino- tai värinäytteistä,
  4. ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
  5. muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Toimittajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

  1. asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
  2. asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista ja muutoksista,
  3. asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
  4. asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino- tai värinäytteistä,
  5. ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
  6. muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, on laskutusperusteena toimittajan normaali käypä hinta.
Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas mikäli muusta ei ole sovittu.

Toimittaja on oikeus muuttaa verkkopalvelussa ilmoitettuja hintoja.

 1. Ali- tai ylipainos

  Jos työn laatu ei edellytä täsmällistä kappalemäärää, toimittajan toimittama kappalemäärä voi poiketa sovitusta enintään 5 %, kun tilaus on enintään 20.000 kappaletta. Kun sovittu kappalemäärä on yli 20.000, voi poikkeama olla enintään 2 %.

  Sovitun kappalemäärän alittavien kappaleiden hyvittäminen ja ylittävien kappaleiden laskuttaminen tapahtuu tarjouksen perusteiden mukaisesti. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa edellisessä kappaleessa mainittua suuremmasta ylipainoksesta.

 2. Maksuehdot

  Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli työ viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi toimittaja laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut.

  Ellei laskua makseta määräaikana, on toimittajalla oikeus periä saatavalleen kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Toimittajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 3. Maksun viivästyminen

  Toimittajalla on oikeus kieltäytyä aloittamasta uuden työvaiheen tekemistä, jos laskutus on sovittu tapahtuvaksi vaiheittain ja asiakas ei ole maksanut jo erääntyneitä laskuja sopimuksen mukaisesti. Sama oikeus toimittajalla on myös silloin, kun on etukäteen tiedossa, ettei asiakas ilmeisesti kykene täyttämään velvollisuuksiaan. Jos työn valmistuminen viivästyy edellä mainitun kieltäytymisen johdosta, pidetään viivästymisen syynä asiakkaan sopimusrikkomusta.

  Jos asiakas on toistuvasti laiminlyönyt velvoitteidensa täyttämisen, toimittajalla on oikeus alkuperäisestä sopimuksesta riippumatta vaatia laskun suorittamista tavaraa luovutettaessa tai ennen työn aloittamista.

 4. Pidätys- ja panttioikeus

  Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa toimittaja voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Pidättymisestä on tiedotettava asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

  Toimittajalla on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan omistamaan aineistoon.

  Mikäli asiakas luovuttaa toimittajan käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava toimittajalle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta.

  Jos asiakas ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, toimittajalla on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Omaisuutta realisoitaessa ei saa perusteettomasti loukata asiakkaan etua. Toimittajan saatavat ylittävä osa realisointituotoista on tilitettävä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

 5. Toimituslauseke ja vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta

  Tavara luovutetaan asiakkaalle työn toimittajan toimipaikassa.

  Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tavaran tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara.

  Toimittaja vastaa hallintaansa luovutetun materiaalin säilyttämisestä tavanomaisella huolellisuudella.

  Milloin toimittajan haltuun uskottujen esineiden arvo on erityisen suuri, on asiakkaan ilmoitettava siitä toimittajalle. Asiakkaan ja kolmannen miehen väliset oikeussuhteet eivät vaikuta toimittajan vastuuseen.

  Asiakas vastaa siitä, että toimittajalle luovutettava aineisto ja esineet on asianmukaisesti vakuutettu.

 6. Ennakoitavissa oleva sopimusrikkomus

  Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos on todennäköistä, ettei toinen osapuoli kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan. Osapuoli voi purkamisen vaihtoehtona vaatia, että toinen osapuoli asettaa riittävän vakuuden velvoitteidensa täyttämisestä.

 7. Asiakkaan viivästys

  Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa toimittajalle, jos on ilmeistä, ettei hän pysty ajoissa toimittamaan toimittajalle työhön tarvittavaa materiaalia tai muutoin täyttämään hänelle sopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksia. Jos tiedossa oleva viivästys aiheuttaa huomattavaa haittaa toimittajalle, on tällä oikeus purkaa sopimus.

  Toimittajalla on oikeus saada asiakkaalta korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

 8. Vastuu aineiston virheistä

  Toimittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän toimittama aineisto ei sovellu työn suorittamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Toimittajan on pyydettäessä esitettävä asiakkaalle arvio mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista.

  Osapuolten tulee noudattaa toimittajan antamia tai muuten sovittuja aineisto-ohjeita (aineistomuoto, laitteisto, ohjelmistot, toimitustapa, toimintamallit yms.) lähettäessään toisilleen aineistoa digitaalisessa muodossa. Se osapuoli, joka ei noudata aineisto-ohjeita, vastaa tästä aiheutuvasta virheestä.

  Jos aineisto-ohjeita on noudatettu, toimittaja vastaa digitaalisen aineiston käsittelyssä syntyneistä virheistä. Jos virhe aiheutuu käytettyjen laitteistojen tai ohjelmistojen yhteensopimattomuudesta, ohjelmointivirheestä tms. seikasta, jota ei ole voitu ennakoida, ei toimittaja kuitenkaan vastaa tällaisesta virheestä.

  Jos osapuolet katsovat tarpeelliseksi, että toimittajan on tarkistettava saamansa digitaalinen aineisto ennen aineiston jatkokäsittelyä, on tästä sovittava erikseen. Samalla on syytä sopia tarkastamisen toteuttamistapa, laajuus sekä aikataulu.

  Muutokset asiakkaan toimittamaan aineistoon tulee tehdä kirjallisesti. Asiakkaan puhelimitse antamasta määräyksestä tai muutoksesta vastaa asiakas.

  Toimittaja ei vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä.

  Työn vedostamisesta ja vedosten tarkistamisesta sekä aikatauluista sovitaan erikseen.

 9. Toimituksen viivästyminen

  Toimittajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa asiakkaalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin on myös ilmoitettava, milloin toimittaja voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa.

  Asiakkaalla on oikeus saada toimittajalta korvaus toimituksen viivästymisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista siten, että korvauksen enimmäismäärä on sovitun suorituksen arvo. Asiakkaan välillisiä vahinkoja ei korvata.

  Asiakkaalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys. Viivästys on olennainen, jos

  1. jos sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava sovittuna päivänä täsmällisesti, tai
  2. jos sopimuksesta tai muista toimittajan tiedossa olevista olosuhteista selkeästi ilmenee, että asiakkaalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietyn ajankohdan jälkeen, eikä toimitus tapahdu tätä ennen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada toimittajalta korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

 1. Virheellinen suoritus

  Toimitus on virheellinen, jos se olennaisesti poikkeaa sovitusta tai siitä, mitä toimitukselta voidaan alan vallitseva hyvä kauppatapa huomioiden vaatia.
 2. Toimitus ei ole virheellinen, jos

  1. tavaran virhe johtuu virheellisestä alkuperäisaineistosta, tulkinnanvaraisesta korjausmerkinnästä tai virheestä, joka asiakkaan hyväksymässä vedoksessa on jäänyt korjaamatta,
  2. kysymyksessä on vähäinen poikkeama annetusta värivedoksesta tai materiaalinäytteestä, hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta. Materiaalia pidetään näytteen mukaisena, jos se on painomateriaaliteollisuuden samalla tunnuksella ilmaisemaa laatua,
  3. painoksessa on sellainen hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta poikkeava pikkuvirhe, josta toimittajan ei teknillisten seikkojen vuoksi kohtuudella voida katsoa vastaavan.
  4. enintään 0,5 % toimitukseen sisältyvistä kappaleista on painotyön osalta virheellisiä ja enintään 0,5 % jälkikäsittelyn osalta virheellisiä.

 3. Virheen seuraamukset

  Toimittajalle on ensi sijassa varattava tilaisuus toimittajasta johtuvan olennaisen virheen tai puutteellisuuden korjaamiseen, mikäli se on mahdollista.

  Asiakkaalla on toimittajasta johtuvan olennaisesti puutteellisen tai virheellisen toimituksen johdosta oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen.

  Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittajasta johtuva virhe on sellainen, ettei asiakkaan voida olettaa käyttävän tavaraa aiottuun tarkoitukseen.

  Toimittajan vastuu virheestä rajoittuu kaikissa tapauksissa virheen korvaamiseen sopimuksenmukaisella suorituksella tai maksetun kauppahinnan palauttamiseen.

  Toimittaja ei vastaa tavaran virheestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle koituvasta vahingosta.

 4. Tarkastaminen ja reklamaatio

  Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa tuote ilman aiheetonta viivästystä. Virheelliseksi väitetty tavaraerä on tarkastettava yhteisesti.

  Asiakkaan, joka haluaa vedota suoritusvirheeseen, tulee kirjallisesti huomauttaa

  1. viivästymisestä 10 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon viivästymisestä,
  2. tavaran olennaisesta virheestä 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaa tai vastaanottaa tavara
  3. sellaisesta piilevästä virheestä, jota ei kohtuudella voida havaita tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa vastaanottotarkastuksessa, 10 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta.

 5. Ylivoimainen este

  Lakko, työsulku, tulipalo tai muu sekä toimittajasta että alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet tai vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät toimittajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseen pidentämiseen.

  Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovitun työn suorittamista, on toimittaja oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

  Asiakkaalla on vastaavasti oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainitun esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta hankaluutta tai työn arvoon nähden merkittäviä lisäkustannuksia. Toimittajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este vaikuttaa. Esteen poistuttua sopimuksen soveltaminen jatkuu ennallaan.

 6. Omistusoikeus

  Omistusoikeus valmiiseen tuotteeseen siirtyy, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

  Toimittajan valmistamat tai hankkimat välityövaiheet ja työvälineet kuten esimerkiksi luonnokset, oikovedokset, värierottelut, painolevyt, tietokonetiedostot ja -rekisterit ovat toimittajan omaisuutta ja kaikki niihin liittyvät oikeudet kuuluvat toimittajalle.

  Asiakkaan työtä varten toimittajalle luovuttamat välineet, tarvikkeet, tiedostot ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, joka toimittajan tulee luovuttaa takaisin asiakkaalle työn päätyttyä, jollei 9. kohdasta muuta johdu.

 7. Valmiin tuotteen säilyttäminen

  Toimittajalla on velvollisuus säilyttää valmis tuote tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeenkin. Tällöin säilyttäminen tapahtuu asiakkaan lukuun ja vastuulla. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista.

  Toimittajalle luovutettu sekä asiakkaalle alihankintatyönä teetetty aineisto säilytetään ja kuljetetaan työn valmistumisen jälkeen asiakkaan vastuulla.

  Jos asiakas ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole vastaanottanut valmista tuotetta kuukauden kuluessa sovitusta luovutusajankohdasta, on toimittajalla oikeus realisoida hallussaan oleva tuote ja muu materiaali. Realisoinnista on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

 8. Immateriaalioikeudet (tekijänoikeus ja teollisoikeudet)

  Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan työn toimittajalle toimittama tekijänoikeudellisesti suojattu aineisto ja työn suorittamiseksi tarvittava tekninen välineistö (esim. tietokoneohjelmat) ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeutta eikä siihen kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia. Sama koskee kaikkia muitakin aineettomia oikeuksia kuten tavaramerkki-, toiminimi- tai muita henkiseen ja teollisiin oikeuksiin kohdistuvia yksinoikeuksia.

  Asiakas on velvollinen korvaamaan suoraan tämän sopimuksen nojalla kaikki ne korvaukset ja kustannukset, jotka työn toimittaja joutuu kolmannen osapuolen vaatimusten johdosta suorittamaan. Kolmannen esittämistä vaatimuksista on ilmoitettava asiakkaalle ennen mahdollisen korvauksen maksamista.

  Edellä mainitut määräykset koskevat vastavuoroisesti toimittajaa hänen asiakkaalle luovuttamansa aineiston ja teknisen välineistön osalta.

 9. Vapaakappaleet

  Toimittaja lähettää viranomaisille vapaakappalelain edellyttämät arkistokappaleet tilatusta painosmäärästä.

 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

  Toimittajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan toimittajan kotipaikan alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä.

  Ennen kanteen nostamista tai kiistan saattamista välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeämältä tavarantarkastajalta lausuntoa siitä, onko suoritus virheellinen ja onko virhe alalla noudatettavan käytännön mukaan vähäinen vai olennainen. Osapuolet vastaavat puoliksi lausuntopyynnön aiheuttamista kustannuksista.

 11. Vanhentumisaika

  Asiakkaan on nostettava kanne tavaran virheestä tai viivästymisestä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vaaranvastuu on siirtynyt asiakkaalle.

TUOTETARRA 1.1.2012

 
     
   
 

Tuotetarralta myös:

 • Osoitetarra
 • Logotarra
 • Sarjanumerotara
 • Kooditarra
 • Numerotarra
 • Sinettitarra
 • Irtoava tarra
 • Vedenkestävä tarra
Tuotetarra, Tillinmäentie 1 Ovet 21-22, 02330 Espoo
© Tuotetarra